Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op deze website. Door deze website te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Ondanks de constante zorg en aandacht die Telcomtotaal aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is of fouten bevat. Hoewel Telcomtotaal haar best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan Telcomtotaal niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties, die voorkomen uit het gebruik van deze website.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving. Telcomtotaal spant zich ervoor in om deze website zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Aansprakelijkheid

Telcomtotaal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door Telcomtotaal en/of door/via derden aangeboden informatie op deze website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijke beschermde werk(en) of anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden en/of Telcomtotaal.

De website bevat (hyper)links die leiden naar websites buiten het domein van Telcomtotaal, welke websites geen eigendom zijn van Telcomtotaal. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website. Telcomtotaal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van die websites.

Telcomtotaal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden – informatie op deze website. Telcomtotaal ziet af van welke aansprakelijk hoe ook genaamd.

Intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Telcomtotaal of bij derden, welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Telcomtotaal. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in geautomatiseerde gegevensbestanden en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Telcomtotaal.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen van de website maken inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Telcomtotaal is niet aansprakelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

Op al onze overeenkomsten, offertes en op alle (overige) (rechts)handelingen zijn de algemene voorwaarden van het gekozen verkooppunt van toepassing. Deze kun je opvragen bij levering.

Disclaimer e-mail

De informatie in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. In deze email genoemde cijfers en bedragen zijn indicatief. Hier kunnen geen rechten aan ontleed worden. Wanneer je dit bericht per abuis ontvangt, verzoeken wij je contact op te nemen met de afzender per kerende e-mail. Verder verzoeken wij je in dat geval dit e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken. De inhoud van dit bericht is vertrouwelijk. Het gebruik, kopiëren of wijzigen van de inhoud van dit bericht zonder toestemming van de afzender is verboden. Telcomtotaal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige overbrenging van inhoud van een verzonden e-mailbericht noch voor daarbij overgebrachte virussen. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Op al onze overeenkomsten, offertes en op alle (overige) (rechts)handelingen zijn de algemene voorwaarden van het gekozen verkooppunt van toepassing. Deze kun je opvragen bij levering.